Διοικητικό συμβούλιο ΔΕΥΑΧ

Με την υπ' αριθ. 126/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χίου, η οποία αφορά τον ορισμό Δ.Σ. στην "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Νήσου Χίου το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΝΧ διαμορφώνεται ως εξής:

Σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις, ΦΕΚ 479/τ.Β/29-3-2011 η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ διοικείται από 11μελές συμβούλιο. Τα μέλη του ΔΣ ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τα μέλη του Δ.Σ. α) πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από την μειοψηφία, β) ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, γ) ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα και δ) τέσσερις (4) είναι δημότες, που έχουν εμπειρία και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το Δημοτικό συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση καλείται να συγκροτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΝΧ ορίζοντας:

Πέντε δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους, Ο ένας εκ των οποίων πρέπει να προέρχεται από την μειοψηφία.
Τέσσερις δημότες που έχουν εμπειρία και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
Ένα εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα
Ένα εκπρόσωπο των εργαζομένων στη ΔΕΥΑΝΧ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 6 παραγ. 1 περ. β του ν. 2839/00, σύμφωνα με την οποία το 1/3 των διοριζόμενων τουλάχιστον ανήκει σε κάθε φύλλο. Το υποχρεωτικό ποσοστό αφορά μόνο τα μέλη του Δ.Σ. που διορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι τα υπόλοιπα μέλη, που υποδεικνύονται από φορείς ή το σωματείο των εργαζομένων. Τα διοριζόμενα μέλη της ΔΕΥΑΝΧ είναι -9-, επομένως πρέπει να οριστούν -3- τουλάχιστον από κάθε φύλλο.