Οργανισμός ΔΕΥΑΧ

Τονίζεται ότι στο προτεινόμενο για τροποποίηση Οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας το προσωπικό μειώθηκε , η διάρθρωση της επιχείρησης άλλαξε συμφωνά με τις σημερινές ανάγκες , προστέθηκε δε και το άρθρο για τις πειθαρχικές ποινές.

Στην συνέχεια οισύμβουλοι αφού συζήτησαν το θέμα , σκέφθηκαν και ομόφωνα    το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΧ ,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Να εγκρίνει την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ της επιχείρησης ως εξής,
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
 
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Ο.Ε.Υ.
 
 
1.             Το πάσης φύσεως προσωπικό της επιχείρησης διέπεται από τον παρόντα Ο.Ε.Υ. Ειδικότερα ο Ο.Ε.Υ. καθορίζει, την οργάνωση, τη σύνθεση και την αρμοδιότητα των υπηρεσιών, τον αριθμό των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού αναλόγως προς τις ανάγκες της επιχειρήσεως, την κατά μισθολογικά κλιμάκια κατανομή των θέσεων αυτών κατά ομάδα ειδικοτήτων και- αναλόγως της βαθμίδος εκπαιδεύσεως, τις αποδοχές, τον τρόπο προσλήψεως και απολύσεως και το αρμόδιο προς τούτο όργανο (άρθρ. 7 Ν. 1069/80) ως και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού.
 
 
 
2. To κατά την προηγούμενη παράγραφο προσωπικό της επιχειρήσεως    συνδέεται, μετ’ αυτής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και Δημοσίου Δικαίου για τους ήδη μεταταχθέντες από   τον Δήμο Χίου (αρθ. 7 Ν1069/80)
Άρθρον 2ο
Περιπτώσεις προσλήψεων
Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από την επιχείρηση επιτρέπεται :
α.    Προς    πλήρωση    των δια   του    παρόντος    οργανισμού    εσωτερικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) προβλεπομένων θέσεων και
 β. Προς κάλυψη παροδικών αναγκών
Άρθρο 3ο 
Βασική Διάρθρωση ΔΕΥΑΧ
Η οργάνωση    της επιχειρήσεως διαρθρούται ως κάτωθι:
α. Διοικητικό Συμβούλιο
β. Διευθυντής ΔΕΥΑΧ
γ. Οικονομική και Διοικητική Υπηρεσία
δ. Τεχνική Υπηρεσία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τροποποίηση Άρθρου 3 με την ΑΔΣ 114/99
Στο άρθρο 3
Βασική διάρθρωση ΔΕΥΑΧ αντικαθίσταται όλο το άρθρο ως εξής,
Η οργάνωση της επιχειρήσεως διαρθρούται ως κάτωθι
α. Διοικητικό συμβούλιο
β. Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑΧ
γ. Διεύθυνση οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών.
δ. Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών.
 
 
 
Άρθρο 4ο
Αρμοδιότητες Διευθυντή ΔΕΥΑΧ
 
1. Τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες εν γενεί   του Διευθυντού ορίζονται, ως ακολούθως:
α. Τα απορρέοντα από τις διατάξεις του Ν 1069/80 (ΦΕΚ 191/80) που είχε ο γενικός δ/ντής.
β. Η επίλυση αμφισβητήσεως περί την αρμοδιότητα κάθε υπηρεσίας.
γ. Η ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στην καλή λειτουργία   της επιχειρήσεως, την οργάνωση της και τις σχέσεις με τους πολίτες στα θέματα   της παροχής των υπηρεσιών της προς αυτούς, η τις υποχρεώσεις αυτών προς την επιχείρηση.
2. Στον Διευθυντή υπάγεται και η γραμματεία δ/νσεως που οι αρμοδιότητες ορίζονται ως ακολούθως:
α. Τήρηση αρχείου δ/ντού ΔΕΥΑΧ.
β. Δακτυλογράφηση αλληλογραφίας και αναφορών δ/ντή.
 γ. Της συγκεντρώσεως των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. και της εν γένει προπαρασκευής των θεμάτων προς εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών, της εν γένει αλληλογραφίας τους και οργανώσεως της μετά των υπηρεσιών και κοινού επικοινωνίας αυτών.
δ. Της καταχωρήσεως των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου σε ειδικό βιβλίο που αριθμείται, μονογραφείται, και θεωρείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ..
ε. Της κοινοποιήσεως των αποφάσεων του Δ.Σ., ως και κάθε εργασίας
σχετικής με την συγκρότηση, λειτουργία κ.λπ. του Δ.Σ.
ζ. Της προπαρασκευής των θεμάτων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του δ/ντή υπηρεσιών.
η. Κάθε εργασίας σχετικής με την εξάσκηση των αρμοδιοτήτων του δ/ντή υπηρεσιών.
θ. Οι δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης.
 
Τροποποίηση Άρθρου 4 με την ΑΔΣ 114/99
 
Στο άρθρο 4 ο τίτλος γίνεται Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή ΔΕΥΑΧ
 
Άρθρο 5ο
Διάρθρωση - αρμοδιότητες Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας
1. Την οικονομική και διοικητική υπηρεσία απαρτίζουν τα κάτωθι τμήματα:
1.         Τμήμα Διοικητικό
2.                Τμήμα Οικονομικό
Του οικονομικού και διοικητικού τμήματος προΐσταται ο
προϊστάμενος οικονομικής και διοικητικής υπηρεσίας.
Στην αρμοδιότητα του Διοικητικού τμήματος περιλαμβάνονται:
1.         Η εν γένει, υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού.
2.                 Οι αποδοχές, χορήγηση επιδομάτων, οδοιπορικά έξοδα κ.λ.π. του προσωπικού.
3.         Η υπερωριακή απασχόληση και αμοιβή, υγειονομική περίθαλψη και νοσηλεία του προσωπικού.
4. Κάθε θέμα συναφές με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του
προσωπικού.
5.         Η διακίνηση της εισερχόμενης αλληλογραφίας.
   Η διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας.
6.         Η οργάνωση, ταξινόμηση, τήρηση κ.λ.π. του γενικού αρχείου.
7.         Η τήρηση των φακέλων δικαστικών υποθέσεων της επιχειρήσεως.
 
Κάθε εργασία που ήθελε ανατεθεί σε αυτό από δ/ντή υπηρεσιών και προϊστάμενο υπηρεσίας.
 
Στην αρμοδιότητα του Οικονομικού τμήματος περιλαμβάνονται:
1.   Αποστολή των κάθε είδους λογαριασμών προς τους καταναλωτές της ΔΕΥΑΧ.
Ενημέρωση του ταμείου σχετικά με την αποστολή των λογαριασμών.
Αποδοχή ειδοποιήσεων σχετικών με βλάβες στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης και προώθηση τους προς το τμήμα λειτουργίας και συντήρησης.
4.   Παραλαβή αιτήσεως για νέες συνδέσεις η επεκτάσεις των
συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και προώθηση τους προς τα
αρμόδια γραφεία του τομέα τεχνικής διαχείρισης.
5.   Αποστολή απαντήσεως στις κάθε είδους αιτήσεις των καταναλωτών
της ΔΕΥΑΧ.
6.   Γενική αρμοδιότητα για διευκόλυνση των καταναλωτών στις
συναλλαγές τους με τη ΔΕΥΑΧ.
7.   Αποστολή ενημερωτικών εντύπων προς τους καταναλωτές της ΔΕΥΑΧ.
8.   Τήρηση όλων των απαιτουμένων από το εφαρμοζόμενο σύστημα
λογιστικών βιβλίων και λογαριασμών για την παρακολούθηση της
οικονομικής διαχείρισης και του πάγιου κεφαλαίου της ΔΕΥΑΧ.
9.   Σύνταξη όλων των περιοδικά απαιτουμένων λογιστικών καταστάσεων
(π.χ. ισοζύγιο, ισολογισμού κ.λ.π.) και αναφορών για την
πληροφόρηση της διοίκησης και των καταναλωτών της ΔΕΥΑΧ σχετικά
με την διαχείριση και την οικονομική θέση της επιχείρησης.
10. Τήρηση του συστήματος οικονομικής κοστολόγησης των
παρεχομένων υπηρεσιών.
11. Έκδοση των κάθε είδους λογαριασμών των καταναλωτών της ΔΕΥΑΧ.
12. Εκκαθάριση, έλεγχος και έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής για τις κάθε είδους δαπάνες της ΔΕΥΑΧ.
13. Παρακολούθηση της εξέλιξης του οικονομικού προγράμματος της ΔΕΥΑΧ και ενημέρωση του δ/ντή ΔΕΥΑΧ.
14. Λήψη ενδείξεων υδρομετρητών.
15. Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων.
16. Πληρωμές δαπανών.
17. Τήρηση βιβλίων ταμείου.
18. Παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων.
19. Μηχανογραφική υποστήριξη όλων των λειτουργιών της ΔΕΥΑΧ σύμφωνα με τις συγκεκριμένες μηχανογραφικές εφαρμογές.
20. Μέριμνα για την συντήρηση του εγκατεστημένου μηχανογραφικού εξοπλισμού και διατύπωση εισηγήσεων για τις αναγκαίες επεκτάσεις του σε μηχανήματα και λογισμικό.
21. Ευθύνη για την συντήρηση των μηχανογραφικών εφαρμογών -
αρχείων.
22. Τήρηση αρχείων τεκμηρίωσης μηχανογραφικών εφαρμογών για τυχόν
καταναλώσεις, ενημέρωση της επιχείρησης για
σχασιμότητα υδρομέτρων, βλάβες και διαρροές εγκαταστάσεων,
εκτέλεση διακοπών επανασυνδέσεων.
23. Τήρηση των βιβλίων καταμέτρησης και ενημέρωση με κάθε
μεταβολή.
24. Έκδοση εντολών προς την Τεχνική Υπηρεσία και, παρακολούθηση
υλοποίησης τους.
25. Έκδοση λογαριασμών.
Μηχανογράφηση των στοιχείων και αρχείων των καταναλωτών και κάθε μεταβολής.
26. Ευθύνη για την επιτήρηση όλων των σχετικών διαδικασιών που αφορούν τις προμήθειες της ΔΕΥΑΧ. Κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών και σύνταξης έκθεσης αιτιολόγησης/σκοπιμότητας προμήθειας. Αρμοδιότητα για την παρακολούθηση των συμβάσεων προμήθειας υλικών.
 
 
Παραλαβή και έλεγχος καταμετρήσεων και έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης - αποχέτευσης.
Μέριμνα για την αποστολή των λογαριασμών στους   καταναλωτές και έκδοση αντιγράφων σε περίπτωση απώλειας του πρωτοτύπου. Παρακολούθηση    της    εμπρόθεσμης πληρωμής των καταναλωτών και διακοπή της παροχής σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής.
 
 
Τροποποίηση Άρθρου 5 με την ΑΔΣ 114/99
 
Στο άρθρο 5 ο τίτλος γίνεται Διάρθρωση -αρμοδιότητες Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών.
Επίσης η πρόταση Στην αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνονται αντικαθίσταται με την Στην αρμοδιότητα των διοικητικών υπηρεσιών περιλαμβάνονται.
 
 
 
Άρθρο 6ο
 
Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας
 
Την τεχνική υπηρεσία απαρτίζουν τα κάτωθι τμήματα.
1.   Τμήμα μελετών και κατασκευών έργων.
2.   Τμήμα λειτουργίας και συντήρησης δικτύων, Η/Μ εξοπλισμού και αποθήκης.
3.   Τμήμα προστασίας υδατίνων πόρων και επεξεργασίας λυμάτων.
  
Α. Στην αρμοδιότητα του τμήματος μελετών και κατασκευών περιλαμβάνονται:
 
1. Προετοιμασία των βραχυπροθέσμων, μεσοπρόθεσμων και
μακροπροθέσμων κατασκευαστικών προγραμμάτων της ΔΕΥΑΧ και σύνταξη
σχετικών τεχνοοικονομικών μελετών και γενικότερα της συνολικής διαδικασίας σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων και υποδομών της ΔΕΥΑΧ.
2.   Παρακολούθηση της υλοποίησης των διαφόρων επενδυτικών
προγραμμάτων.
Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών που θα χρησιμοποιηθούν στην μελέτη, στην κατασκευή και στη λειτουργία των έργων.
Συνεχής ενημέρωση και βελτίωση τους.
3. Ετοιμασία οικονομικών εκτιμήσεων, κοστολογήσεων και
επικαιροποίηση προϋπολογισμών για τα διάφορα επενδυτικά
προγράμματα της ΔΕΥΑΧ, τη λειτουργία των δικτύων και την
κατασκευή έργων.
4. Παρακολούθηση της εφαρμογής των παραπάνω εκτιμήσεων και συνεχής βελτίωση των.
5. Έλεγχος των οικονομικών μεγεθών που προτείνονται από τις διάφορες μελέτες.
6. Εισήγηση στο δ/ντή της ΔΕΥΑΧ περί του τρόπου δημοπράτησης, σύνταξης των συμβατικών τευχών για τις διάφορες μελέτες και έργα.
Τήρηση αρχείου και σχετικής βιβλιογραφίας του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και κάθε μορφής νομικής ή άλλης πληροφορίας θεσμικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία ωρίμανσης ,κατασκευής , παραλαβής και συντήρησης τεχνικών έργων αλλά και του θεσμικού πλαισίου για τις αντίστοιχες διαδικασίες προμήθειας υλικών με την υποχρέωση της ενημέρωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά.
7. Διενέργεια διαγωνισμού για μελέτες και κατασκευές.
8. Προετοιμασία και παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων
κατασκευής των διαφόρων έργων.
9. Συντονισμός με έργα που εκτελούνται, από άλλους φορείς (ΟΤΑ,
Δημόσιο, Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας κ.λ.π.).
10. Εισήγηση στον δ/ντή της ΔΕΥΑΧ σχετικά με την    προσωρινή    και οριστική παραλαβή των έργων.
11. Εντολές    πληρωμής   των   μελετητών   και εργολάβων προς το λογιστήριο.
12. Σύνταξη μελετών από το προσωπικό του τμήματος.
13. Επίβλεψη των εκτελουμένων μελετών και έλεγχος της εφαρμογής
των σχετικών προδιαγραφών και χρονοδιαγραμμάτων .
14. Εισήγηση στο Δ/ντή της ΔΕΥΑΧ σχετικά με την έγκριση μελέτης.
15. Επίβλεψη των εργασιών που εκτελούνται από την ΔΕΥΑΧ ή από εργολάβους.
Έλεγχος της εφαρμογής των επιθυμητών προδιαγραφών και
χρονοδιαγραμμάτων όπως προτάθηκαν από τις σχετικές μελέτες.
  
Β. Στην αρμοδιότητα του τμήματος λειτουργίας, συντήρησης δικτύων, συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού και αποθήκης περιλαμβάνονται:
1. Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και η λειτουργία των δικτύων
ύδρευσης - αποχέτευσης σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
2.   Η επίλυση των προβλημάτων και επισκευή βλαβών που εμφανίζονται,
κατά την λειτουργία των δικτύων.
3.   Η κατασκευή μικρών έργων απαραίτητων για την καλύτερη
λειτουργία των δικτύων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.
4.   Η κατασκευή των συνδέσεων.
5.   Η εισήγηση για αγορά νέων υλικών στο δ/ντή της επιχείρησης.
6.   Η τήρηση λεπτομερούς αρχείου εργασιών συντήρησης επισκευών, κατασκευών.
7.   Η τήρηση αρχείου λειτουργικών και οικονομικών στοιχείων από τις εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και κατασκευής δικτύων (στοιχεία κοστολόγησης).
8.   Εκπόνηση προγράμματος ποσοτήτων των διαφόρων υλικών αποθήκης.
9.   Πληροφόρηση των υπολοίπων υπηρεσιών της επιχείρησης όποτε απαιτείται.
10. Προγραμματισμός και εκτέλεση εργασιών συντήρησης Η/Μ
εξοπλισμού δικτύων, οχημάτων και μηχανημάτων της επιχείρησης
μετά από έγκριση του δ/ντή.
11. Εκτέλεση εργασιών επισκευής Η/Μ εξοπλισμού, είτε στα κεντρικά συνεργεία της επιχείρησης , είτε επί τόπου με εξωτερικό συνεργείο.
12. Έλεγχος και επισκευή υδρομέτρων.
13. Προγραμματισμός και συντονισμός της κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων.
14. Συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων.
15. Διάθεση καυσίμων και λιπαντικών.
16. Κατασκευή μικρών ανταλλακτικών στο μηχανουργείο της ΔΕΥΑΧ.
17. Η τήρηση λεπτομερούς αρχείου εργασιών συντήρησης, επισκευών και κατασκευών.
18. Η τήρηση αρχείου λειτουργικών και οικονομικών στοιχείων από τις εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών Η/Μ εξοπλισμού (στοιχεία κοστολόγησης).
19. Εκπόνηση προγράμματος ποσοτήτων των διαφόρων υλικών αποθήκης.
Εκπόνηση προγράμματος της άντλησης και διανομής νερού.
20. Συνεργασία και πληροφόρηση των υπολοίπων υπηρεσιών της
επιχείρησης.
21. Εισήγηση για αγορά νέων υλικών και ανταλλακτικών.
22. Συγκέντρωση παραγγελιών για αγορές εξοπλισμού και, υλικών όλων των τμημάτων.
23. Συνεννοήσεις με τους προμηθευτές για την εκτέλεση των
Παραγγελιών κατόπιν εγκρίσεως από την οικονομική υπηρεσία και εφόσον ανατεθεί στο τμήμα από αυτήν.
24. Παραλαβή παραγγελθέντων υλικών και. μηχανημάτων.
25. Αποθήκευση παραληφθέντων.
26. Έλεγχος αποθηκευμένων ποσοτήτων σύμφωνα με τα προγράμματα
αποθήκης.
27. Τήρηση αρχείου αγορών, προμηθευτών.
28. Τήρηση βιβλίων αποθήκης.
29. Πληροφόρηση των τμημάτων της επιχείρησης για τυχόν
απαιτούμενες νέες αγορές.
 
Γ. Στην αρμοδιότητα του τμήματος υδατίνων πόρων και επεξεργασίας
λυμάτων περιλαμβάνονται:
 
1.   Διαμόρφωση    προγράμματος    λειτουργίας    και   συντήρησης     των
εγκαταστάσεων   επεξεργασίας των λυμάτων   σύμφωνα με   τις    οδηγίες του κατασκευαστή.
Λειτουργία των έργων και εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
2.   Η λύση των εκτάκτων προβλημάτων συντήρησης είτε με την συνεργασία άλλων επιχειρησιακών μονάδων της ΔΕΥΑΧ είχε με την ανάθεση σχετικών εργολαβιών.
4.   Η συνεχής παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των λυμάτων τόσο
στην είσοδο όσο και στην έξοδο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.
5.   Χημική φυσική και μικροβιολογική ανάλυση των δειγμάτων του πόσιμου νερού, των επιφανειακών υδάτων και των βιομηχανικών αποβλήτων από δείγματα που θα συλλέγει το γραφείο λειτουργίας και συντήρησης και επεξεργασίας λυμάτων.
6.   Η τήρηση αρχείου λειτουργικών και οικονομικών στοιχείων σχετικά με την εκτέλεση εργασιών λειτουργίας και συντήρησης του εργοστασίου λυμάτων.
7.   Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων λειτουργίας
και συντήρησης του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων στον διευθυντή της ΔΕΥΑΧ σε    χρονικά διαστήματα που θα καθορίζονται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ η όταν ζητηθεί σχετικά από τον δ/ντή.
 
 
Τροποποίηση Άρθρου 6 με την ΑΔΣ 114/99
 
Στο άρθρο 6 ο τίτλος γίνεται Διάρθρωση -Αρμοδιότητες τεχνικών υπηρεσιών.
Επίσης το 1,2,3 αντικαθίσταται ως εξής, 
Την Διεύθυνση των τεχνικών υπηρεσιών απαρτίζουν τα κάτωθι τμήματα.
1.Τμήμα προγραμματισμού - μελετών και κατασκευών.
2.Τμήμα προστασίας υδάτινων πόρων και επεξεργασίας λυμάτων(Βιολογικός σταθμός).
3.Τμήμα λειτουργίας , συντήρησης δικτύων και αντλιοστασίων ύδρευσης και Αποχέτευσης που αποτελείται από τρία γραφεία
α. Γραφείο λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και αντλιοστασίων
β. Γραφείο συντήρησης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
γ. Γραφείο Διαχείρισης υλικών και κίνησης οχημάτων.
Β. Οι αρμοδιότητες   του τμήματος λειτουργίας , συντήρησης δικτύων , συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού, Διαχείρισης υλικών και κίνησης οχημάτων κατανέμονται στα αντίστοιχα γραφεία με απόφαση του Γενικού Διευθυντή που είναι οι παρακάτω
 
 
 
Άρθρο 7ο
Θέσεις προσωπικού κατά υπηρεσίες, τμήματα, βαθμίδα,εκπαίδευση.
 
  
ΘΕΣΕΙΣ      ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ      8
Α. Διευθυντής ΔΕΥΑΧ            1          Πτυχιούχος           ΠΕ
Β. Προιστ. Οικ. Και Διοικ. Υπηρεσ.1            "          ΠΕ
Γ. Προιστ. Τεχνικ. Υπηρεσ.          1               "          ΠΕ
Δ. Προιστ. Οικον. Τμήματος          1               "          ΤΕΙ
Ε. Προιστ. Διοικ. Τμήματος          1               "          ΤΕΙ
ΣΤ. Προιστ. Τμημ. Μελ. και Κατασκ.   1               "          ΠΕ
Ζ. Προιστ. Τμημ.Λειτ. και Συντ.Δικτύων    1         "          ΠΕ
Η. Προιστ. Τμήμ.Προστ.Υδατ. πόρων   1               "          ΠΕ
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                     6
α. Διοικ. - Γραμματεύς - Δακτ/φοι.   4               "          ΔΕ
β. Εισπράκτορας - Ταμίας        1               "          ΔΕ
γ. Καθαρίστρια                 1               "          ΥΕ
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                     7
α. Εισπράκτορες - Ταμίες        2               "          ΔΕ
β. Βοηθός Λογιστού              1               "          ΔΕ
γ. Χειρ. Ηλεκτρ. Υπολογιστού         1               "          ΔΕ
δ. Καταμετρητές                 3               "          ΥΕ
 
ΘΕΣΕΙΣ      ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ               3               ΤΕΙ
α. Τεχνολόγοι Πολιτικοί Μηχανικοί         2               ΔΕ
β. Σχεδιαστής                        1              
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ - Η/Μ – ΑΠΟΘΗΚΗΣ             22             
α. Εργοδηγοί                        2               ΔΕ
β. Υδρονομεύς                      5               ΥΕ
γ. Τεχνίτες - Υδραυλικοί            4               ΔΕ
δ. Εργάτες                                5               ΥΕ
ε. Οδηγοί                            2               ΔΕ
στ. Αποθηκάριος                      1               ΔΕ
ζ. Σιδηρουργός - Ηλεκτροσυγκολλητής 1               ΔΕ
η. Ηλεκτρολόγος                          1               ΔΕ
θ. Οδηγός -   Χείριστης              1               ΔΕ
          
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤ. ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ               6
 
α. Τεχν. Μηχανολόγος Μηχ.            1               ΤΕΙ
β. Χειριστές Η/Μ εξοπλισμού                2               ΔΕ  
γ. Εργάτες                                 2               ΥΕ
δ. Μηχανοστασιάρχης                  1               ΔΕ
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ                        52
 
Από τις παραπάνω θέσεις του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας καλύπτονται ήδη σύμφωνα με το άρθρο 7 Ν 1069/80 το διαβαθμισμένο τακτικό προσωπικό του   Δήμου Χίου, συγκεκριμένα το παρακάτω
 
προσωπικό:
 
 
 
   Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων από προσωπικό ιδιωτικού δικαίου θα γίνει ύστερα από την συνταξιοδότηση η απομάκρυνση για οποιοδήποτε λόγο του παραπάνω προσωπικού Δημοσίου Δικαίου.
 
 
Τροποποίηση Άρθρου 7 με την ΑΔΣ 114/99
 
Στο άρθρο 7 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Β. Εισπράκτορας -ταμίας θέσεις 1 διαγράφεται και προστίθεται στο ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ α. εισπράκτορες -ταμίες θέσεις 3.
 
Άρθρο 8Ο
 
Προσόντα προσλήψεως
 
1. Για την πλήρωση των θέσεων του άρθρου 7 του παρόντος
Απαιτούνται τα εκάστοτε για τους μόνιμους Δημοτικούς υπαλλήλους προβλεπόμενα   γενικά   προσόντα διορισμού πλην του ανωτάτου και
κατωτάτου ορίου ηλικίας που ορίζεται τούτο μέχρι 45 και εν ελλείψει υποψηφίων με το όριο τούτο, ορίζεται- μέχρι. 55.
2. Τα ειδικά και ιδιαίτερα προσόντα του ανωτέρω προσωπικού
ορίζονται ως ακολούθως:
 
Α. Προιστ. Υπηρεσιών και Τμημάτων
α. Δ/ντή ΔΕΥΑΧ Π.Ε.
 
Ειδικά προσόντα:
Πτυχίο    (η δίπλωμα) ανωτάτης σχολής του εσωτερικού η εξωτερικού (με   αναγνωρισμένο πτυχίο η δίπλωμα από το Ελληνικό Δημόσιο) με μια από τις ακόλουθες ειδικότητες:
Πολιτικός Μηχανικός
Υγιεινολόγος Μηχανικός
Μηχανολόγος Μηχανικός
Οικονομολόγος
Χημικός Μηχ/κός
 
Ιδιαίτερα προσόντα:
α. Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα υδρεύσεως - αποχετεύσεως και προστασίας του υδατίνου περιβάλλοντος η προκειμένου περί του Οικονομολόγου σε θέματα οικονομικού σχεδιασμού η διοικήσεως επιχειρήσεων η διοικήσεως ΟΤΑ η εκτιμήσεως επενδύσεων, β. Η αποδεικνυόμενη πολυετής υπηρεσία στη διαχείριση συστημάτων υδρεύσεως - αποχετεύσεως.
γ. Η αποδεικνυόμενη εμπειρία σε κατασκευή η επίβλεψη υδραυλικών έργων προκειμένου περί οικονομολόγου η αποδεικνυόμενη πολυετής προϋπηρεσία σε υπεύθυνη διοικητική θέση ιδιωτικής επιχειρήσεως η δημοσίας επιχειρήσεως η δημοσίου οργανισμού η ΟΤΑ.
δ. Να γνωρίζει, καλώς μια από τις γλώσσες Αγγλικής Γαλλικής Γερμανικής.
 
 
 
Β. Προϊστάμενος Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας
Ειδικά προσόντα
α. Πτυχίο ανωτάτης οικονομικής σχολής του εσωτερικού η εξωτερικού (με αναγνωρισμένο πτυχίο από το Ελληνικό Δημόσιο) και μέλος του Ο.Ε.Ε.
β. 5ετής, το ελάχιστο εμπειρία σε τήρηση λογιστικών βιβλίων Γ' κατηγορίας και σε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 γ. 2ετής, το ελάχιστο προϋπηρεσία σε υπεύθυνη θέση λογιστηρίου.
 
 
Γ. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας
Ειδικά προσόντα
Πτυχίο (η δίπλωμα) ανωτάτης σχολής του εσωτερικού η εξωτερικού (με   αναγνωρισμένο πτυχίο η δίπλωμα από το Ελληνικό   Δημόσιο) με μια από τις ακόλουθες ειδικότητες:
Πολιτικός Μηχανικός
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ιδιαίτερα προσόντα:
Πρόσθετες σπουδές διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους πέραν του χρόνου που απαιτήθηκε για την κτήση του διπλώματος
α. Πρόσθετο τίτλο σπουδών
β. Γνώση μίας ξένης γλώσσας
 
Δ. Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος
Λογιστής
Ειδικά Προσόντα
 
Πτυχίο , ανωτέρας σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού (με αναγνωρισμένο πτυχίο από το Ελληνικό Δημόσιο) ή πτυχίο ΤΕΙ.
Ιδιαίτερα προσόντα
α.    Εμπειρία σε θέματα ανάλυσης και εφαρμογής μηχανογραφημένων
λογιστικών συστημάτων.
β. Γνώση μιας ξένης γλώσσας
 
Ε. Προιστ. Διοικητ. Τμήματος
1. Προϊστάμενος Διοικητικού Τμήματος
Ειδικά προσόντα
Πτυχιούχος Ανωτέρας Σχολής εσωτερικού η εξωτερικού (με αναγνωριζόμενο πτυχίο από το Ελληνικό Δημόσιο) η πτυχίο ΤΕΙ στην ειδικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων η παρεμφερής
Ιδιαίτερα προσόντα :
α. Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία σε υπεύθυνη διοικητική θέση ιδιωτικής η δημόσιας επιχειρήσεως η ΟΤΑ
β. Να γνωρίζει καλώς μια από τις γλώσσες Αγγλικής, Γαλλικής η Γερμανικής.
 
 ΣΤ. Προϊστάμενος Τμημ. Μελ. Και Κατασκευών
Ειδικά προσόντα
Πτυχίο (η δίπλωμα) ανωτάτης σχολής του εσωτερικού η εξωτερικού (με    αναγνωρισμένο πτυχίο η δίπλωμα από το Ελληνικό Δημόσιο) με μία από τις ακόλουθες ειδικότητες :
Πολίτικός Μηχανικός
Μηχανολόγος Μηχανικός
 
 
Ιδιαίτερα προσόντα:
α. Σχετική προϋπηρεσία
β. Γνώση μιας ξένης γλώσσας
 
Ζ. Προϊστάμενος Τμημ. Λειτουρ. και Συντ. Δικτ. Η/Μ - Αποθ.
 
Ειδικά προσόντα
Πτυχίο (η δίπλωμα) ανωτάτης σχολής του εσωτερικού η εξωτερικού
(με   αναγνωρισμένο πτυχίο η δίπλωμα από to Ελληνικό Δημόσιο) με
μια από τις ακόλουθες ειδικότητες:
Μηχανολόγος Μηχανικός
 
Ιδιαίτερα προσόντα:
 α. Σχετική προϋπηρεσία
 β. Γνώση μίας ξένης γλώσσας
 
Η. Προϊστάμενος Τ.Μ. Προστ. Υδάτινων Πόρων
 
Ειδικά προσόντα
Πτυχίο (η δίπλωμα) ανωτάτης σχολής του εσωτερικού η εξωτερικού (με   αναγνωρισμένο πτυχίο η δίπλωμα από το Ελληνικό   Δημόσιο) με
μία από τις ακόλουθες ειδικότητες:
Χημικός Μηχανικός
 
Ιδιαίτερα προσόντα:
α. Σχετική προϋπηρεσία
β. Γνώση μιας ξένης γλώσσας
 
  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
 
α. Γραμματείς - Δακτυλογράφοι
Ειδικά προσόντα
Πτυχίο αντίστοιχο επαγγελματικής σχολής ή Τεχνικού Λυκείου.
 
Ιδιαίτερα προσόντα
Γνώση συντομογραφίας
Γνώση ξένης γλώσσας
 
β. Ταμίας - Εισπράκτορας
Ειδικά προσόντα
Απολυτήριο Λυκείου η Εξατάξιου Γυμνασίου
Ιδιαίτερα προσόντα
Προϋπηρεσία σαν ταμίας
Εμπειρία η σπουδές σε θέματα λογιστικής
γ. Καθαρίστρια
Ειδικά προσόντα
Απολυτήριο Δημοτικού σχολείου και ελλείψει υποψηφίων με το προσόν αυτό ανάγνωση και γραφή.
 
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα ιδιαίτερα προσόντα   αρκούν
τα ειδικά τοιαύτα.
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
 
α. Ταμίας – Εισπράκτορας
     Ειδικά προσόντα
Απολυτήριο Λυκείου η Εξατάξιου Γυμνασίου
Ιδιαίτερα προσόντα
Προϋπηρεσία σαν ταμίας
Εμπειρία η σπουδές σε θέματα λογιστικής
 
 
β. Βοηθός λογιστού
Ειδικά προσόντα
Απόφοιτος επαγγελματικού λυκείου τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου η απόφοιτος γενικού λυκείου η εξατάξιου γυμνασίου.
Ιδιαίτερα προσόντα Σχετική εμπειρία
 
γ. Χειριστής ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ειδικά προσόντα
Απολυτήριο λυκείου η εξατάξιου γυμνασίου Αρίστη γνώση δακτυλογραφίας Ιδιαίτερα προσόντα
Εκπαίδευση η και   διετής    προυπ/σία σε χειρισμό ηλεκτρ/κών
υπολογιστών.
Γνώση της Αγγλικής η Γαλλικής η Γερμανικής
δ. Καταμετρητές (ενδ. υδρομ.)
Ειδικά προσόντα
Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου η σχετική προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στο Δήμο.
 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 
 
α. Τεχνολόγων Μηχανικών η Υπομηχανικών
Ειδικά προσόντα
Πτυχίο ανωτέρας σχολής του εσωτερικού η εξωτερικού (με
αναγνωρισμένο πτυχίο από το Ελληνικό Δημόσιο) η πτυχίο τεχνολόγου
μηχ/κού (ΤΕΙ) στην ειδικότητα που προβλέπεται στις αντίστοιχες
θέσεις, δηλαδή 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕΙ
 
Ιδιαίτερα προσόντα.
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3ων ετών.
Β. Σχεδιαστής
     Ειδικά προσόντα
Πτυχίο αναγνωρισμένης μέσης τεχνικής σχολής
Ιδιαίτερα προσόντα
Αποδεικνυόμενη εμπειρία στην ειδικότητα του
 
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΑΙ ΣΥΝΤ. Η/Μ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 
α. Εργοδηγός
Ειδικά προσόντα
Πτυχίο μέσης σχολής εργοδηγών
Ιδιαίτερα προσόντα
Αποδεικνυόμενη εμπειρία στην οικεία ειδικότητα του
β. Υδρονομεύς
Ειδικά προσόντα
Ενδεικτικό    Γ' τάξης εξαταξίου γυμνασίου η    πτυχίο    αναγνωρισμένο κατωτέρας    τεχνικής   σχολής    η σχολής    μαθητείας    του    Υπουργείου Εργασίας κ.λ.π. η αποδεικνυόμενη εμπειρία στην ειδικότητα,
 
 γ. Τεχνίτης Υδραυλικών συσκευών
Ειδικά προσόντα
Για τους τεχνίτες υδραυλικούς πτυχίο κατωτέρας σχολής    υδραυλικών
η συναφών κλάδων.
Εμπειρία σε    παρόμοιες εργασίες.
δ. Εργάτες
Ειδικά προσόντα
Απολυτήριο Δημοτικού σχολείου και ελλείψει, υποψηφίων με το προσόν αυτό, ανάγνωση και γραφή.
ε. Οδηγού αυτοκίνητων Ειδικά προσόντα
Αδεία ικανότητας οδηγού αντίστοιχου κατηγορίας οχήματος, κατά τις κείμενες διατάξεις.
στ. Αποθηκάριος
Ειδικά προσόντα
Απολυτήριο   Τεχνικού Λυκείου, η εξαταξίου Γυμνασίου Σχετική εμπειρία
ζ. Σιδηρουργός - ηλεκτροσυγκολλητής
Ειδικά προσόντα
Εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες για τον σιδηρουργό -ηλεκτροσυγκολλητή.
η. Ηλεκτρολόγος
Ειδικά προσόντα
Εμπειρία ή δίπλωμα σε ηλεκτρολογικές εργασίες,
θ. Οδηγός - Χειριστής
Ειδικά προσόντα
Αδεία χειριστού αντίστ. κατηγορίας μηχ/των σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις - Αδεία ικανότητος οδηγού.
 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 
α. Τεχνολόγων Μηχανικών η Υπομηχανικών
Ειδικά προσόντα
Πτυχίο ανωτέρας σχολής του εσωτερικού η εξωτερικού (με
αναγνωρισμένο ,πτυχίο από το Ελληνικό Δημόσιο) η πτυχίο τεχνολόγου
μηχ/κού στην οικία ειδικότητα που προβλέπεται    στις    αντίστοιχες
 
θέσεις, δηλαδή : 
α. Μηχανολόγος
β. Ηλεκτρολόγος          Ιδιαίτερα προσόντα Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3ων ετών
β. Χειριστής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
Ειδικά προσόντα
Αδειούχος χειριστής Προϋπηρεσία 2 ετών
γ. Εργάτες
Ειδικά προσόντα
Απολυτήριο Δημοτικού σχολείου και ελλείψει υποψηφίων με το προσόν
 
αυτό, ανάγνωση και γραφή.
δ. Μηχανοστασιάρχης
Ειδικά προσόντα
Απολυτήριο Λυκείου η εξαταξίου Γυμνασίου
Σχετική Εμπειρία
 
Τροποποίηση Άρθρου 8 με την ΑΔΣ 114/99
 
Στο άρθρο 8 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ η ειδικότητα ε. οδηγού αυτοκινήτων διαγράφεται τελείως και η ειδικότητα θ. αντικαθίσταται ως εξής.
θ. Οδηγοί -χειριστές
ειδικά προσόντα
Αδεια χειριστού αντίστ. Κατηγορίας αυτοκινήτων - μηχ/των σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ελλείψει αυτών άδεια ικανότητας οδηγού. 
 
 
Τροποποίηση στο άρθρο 8 σύμφωνα με την ΑΔΣ 37/2001
 
παράγραφος 2 , ενότητα Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης εδάφιο (β) Υδρονομείς τα ειδικά προσόντα   τροποποιούνται ως ακολούθως,
 
1.Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής εκπαίδευσης η απολυτήριο τίτλο Κατώτερης τεχνικής σχολής η αποδεικνυόμενη εμπειρία στην ειδικότητα.
 
 
 
 
 
 
2.Γνώση υδραυλικών πιστοποιουμένη από πτυχίο επαγγελματικής κατάρτισης.
3.Εμπειρία σε ΔΕΥΑ η σε έργα ύδρευσης.
 
4.Αδεια οδήγησης   μοτοποδηλάτου.
 
5.  Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 37/2001
 
 
 
 
Άρθρο 9ο
 
Μισθοδοσία προσωπικού ( τακτικού - έκτακτου )
 
α. Το τακτικό προσωπικό ιδιωτικού και δημοσίου δίκαιου της ΔΕΥΑΧ θα αμείβεται με το παρακάτω μισθολόγιο εκτός και εάν με αίτηση του ο εργαζόμενος ζητήσει να αμείβεται με την κλαδική σύμβαση της ειδικότητας του.
 
Το μισθολόγιο που σαν βάση θα έχει τον Ν 1505/84 με τα επιδόματα που προβλέπονται και τις τυχόν τροποποιήσεις του και, οι μισθοί που θα προκύψουν θα είναι προσαυξημένοι με τα παρακάτω ποσοστά τα οποία θα υπολογίζονται επί του βασικού μισθού του χρόνου υπηρεσίας, της εξομάλυνσης και της Α.Τ.Α. (δηλαδή δεν θα υπολογίζονται επί των τυχόν επιδομάτων που θα παίρνει ο εργαζόμενος π. χ. οικογενειακά, τέκνων, προσωπικής διαφοράς, ανθυγιεινού, επικίνδυνου, διαχειριστικού, γλώσσας, μεταπτυχιακό, Η/Υ κ.λ.π.)
 
α. Για τον δ/ντή 35%
β.    Για τους    προϊσταμένους    υπηρεσιών κατά    30%.
 
γ. Για τους πτυχιούχους    πανεπιστημιακής    εκπαίδευσης    (ΠΕ)    25%
που είναι προϊστάμενοι τμημάτων
δ. Για τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. κατά 20%
ε.    Για τους αποφοίτους τεχνικών και επαγγελματικών σχολών (εργοδηγών - σχεδιαστών - στενοδακτυλογράφων κ.λ.π.) 15% σχ. Για τους αποφοίτους εξαταξίου γυμνασίου και λυκείου 10% ζ. Για το υπόλοιπο προσωπικό 5%.
 
Θ. Στο τακτικό προσωπικό ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, που η εργασία του είναι εκτός γραφείου, χορηγούνται ετησίως τα είδη ατομικής προστασίας που αναφέρονται, στην κοινή απόφαση των υπουργών προεδρίας, οικονομικών, εσωτερικών και εργασίας σχετικά με την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους ΟΤΑ και όπως διαμορφώνεται κάθε φορά.
0 μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών γίνεται, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνο.
Γ. Το έκτακτο προσωπικό αμείβεται με την αντίστοιχη κλαδική σύμβαση εργασίας που ισχύει κάθε φορά.
Δ. Το τακτικό προσωπικό της ΔΕΥΑΧ αμείβεται με μηνιαίο μισθό που καταβάλλεται τμηματικά την 1η και 16η μέρα κάθε ημερολογιακού μήνα. Το έκτακτο προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τα δεδουλευμένα ημερομίσθια κάθε 1η και 16η μέρα του μήνα. Ε. Τα δώρα εορτών Χριστουγέννων - Πάσχα και επίδομα αδείας του τακτικού προσωπικού ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου υπολογίζονται στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών κάθε εργαζόμενου.
 
Τροποποίηση Άρθρου 9 με την ΑΔΣ 114/99
 
Το άρθρο 9   Μισθοδοσία προσωπικού (τακτικού - έκτακτου) αντικαθίσταται όλο ως εξής,
α. το τακτικό προσωπικό Δημοσίου Δικαίου της ΔΕΥΑΧ θα αμοίβεται με το Ενιαίο Μισθολόγιο όπως ακριβώς και οι Δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου Χίου σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 4 του ν.1069/80.
β. το τακτικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου της ΔΕΥΑ ΧΙΟΥ θα αμείβεται με το παρακάτω μισθολόγιο, εκτός εάν μετά από αίτηση του κάθε εργαζόμενος   επιλέξει την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση (ΕΔΕΥΑ) η την Ομοιο-
επαγγελματική Σύμβαση της ειδικότητας του.
Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει κάθε δύο χρόνια , μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τον διευθυντή της επιχείρησης.
Οι τακτικές αποδοχές   (σε 14μηνη βάση ετησίως) υπολογίζονται από το βασικό μισθό , χρονοεπίδομα , επίδομα εξομάλυνσης και διάφορα επιδόματα.
 
  
1.ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ
 

 

ΒΑΣ. ΜΙΣΘ
Μ.Κ
Υ.Ε. (36-19)
 
117.000
36
35.000
 
120.200
35
32.800
 
123.400
34
30.600
 
126.600
33
28.400
 
129.800
32
26.200
 
133.000
31
24.000
 
136.200
30
21.800
 
139.400
29
19.600
Δ.Ε. (28-11)
 
142.600
28
17.400
35.000
Δ.Ε.
(27-10)
Τ.Ε 
(27-10)
 
 
Π.Ε.
(27-10)
 
145.800
27
15.200
32.800
35.000
35.000
 
 
35.000
 
149.000
26
13.000
30.600
32.800
32.800
 
 
32.800
 
152.200
25
10.800
28.400
30.600
30.600
 
 
30.600
 
155.400
24
 8.600
26.200
28.400
28.400
 
 
28.400
 
158.600
23
6.400
24.000
26.200
26.200
 
 
26.200
 
161.800
22
4.200
21.800
24.000
24.000
Τ.Ε
(21-4)
 
24.000
 
165.000
21
2.000
19.600
21.800
21.800
35.000
Τ.Ε.
(20-3)
21.800
 
168.200
20
 
17.400
19.600
19.600
32.800
35.000
19.600
 
171.400
19
 
15.200
17.400
17.400
30.600
32.800
17.400
Π.Ε.
(18-1)
 
 
174.600
18
 
13.000
15.200
15.200
28.400
30.600
15.200
35.000
 
 
177.800
17
 
10.800
13.000
13.000
26.200
28.400
13.000
32.800
Π.Ε.
(16-1)
 
181.000
16
 
8.600
10.800
10.800
24.000
26.200
10.800
30.600
35.000
Π.Ε.
(15-1)
184.200
15
 
6.400
8.600
8.600
21.800
24.000
8.600
28.400
32.800
35.000
187.400
14
 
4.200
6.400
6.400
19.600
21.800
6.400
26.200
30.600
32.800
190.600
13
 
2.000
4.200
4.200
17.400
19.600
4.200
24.000
28.400
30.600
193.800
12
 
 
2.000
2.000
15.200
17.400
2.000
21.800
26.200
28.400
197.000
11
 
 
 
 
13.000
15.200
 
19.600
24.000
26.200
200.200
10
 
 
 
 
10.800
13.000
 
17.400
21.800
24.000
203.400
9
 
 
 
 
8.600
10.800
 
15.200
19.600
21.800
206.600
8
 
 
 
 
6.400
8.600
 
13.000
17.400
19.600
209.800
7
 
 
 
 
4.200
6.400
 
10.800
15.200
17.400
213.000
6
 
 
 
 
2.000
4.200
 
8.600
13.000
15.200
216.200
5
 
 
 
 
 
2.000
 
6.400
10.800
13.000
219.400
4
 
 
 
 
 
 
 
4.200
8.600
10.800
222.600
3
 
 
 
 
 
 
 
2.000
6.400
8.600
225.800
2
 
 
 
 
 
 
 
 
4.200
6.400
229.000
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2.000
4.200

 

 
                                                                                                                                
2.ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Χορηγείται επίδομα χρόνου υπηρεσίας σε ποσοστό 4% με συμπλήρωση ενός έτους και προσαυξάνεται ανά διετία κατά ποσοστό 4% μέχρι ποσοστού 60%.
3.ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Χορηγείται επίδομα ανάλογα της εκπαίδευσης
(ΥΕ. ΔΕ.ΤΕ.ΠΕ) ως εξής,
α)Υ.Ε 41.000 ΔΡΧ.
β)Δ.Ε 48.000 ΔΡΧ.
γ)Τ.Ε 58.000 ΔΡΧ.
δ)Π.Ε 68.000 ΔΡΧ.
 
 
4.ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Χορηγείται επίδομα οικογενειακής παροχής ως εξής
Έγγαμος υπάλληλος χωρίς η με ανήλικα τέκνα 12.000 δρχ.
Με ένα τέκνο        18.000 δρχ.
Με δύο τέκνα        24.000 δρχ.
Με τρία τέκνα      36.000 δρχ.
Με τέσσερα τέκνα52.000 δρχ.
Με πέντε τέκνα    77.000 δρχ.
Για κάθε επιπλέον τέκνο προστίθεται 25.000 δρχ.
Το βασικό ποσό της οικογενειακής παροχής (12.000 δρχ.) χορηγείται και στους γονείς   που βρίσκονται σε διάσταση η διάζευξη και στους άγαμους γονείς η στον επιζώντα σύζυγο (σε περίπτωση θανάτου του ενός των συζύγων) εφόσον έχουν παιδιά για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή της αντίστοιχης οικογενειακής παροχής.
 
5.ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Χορηγείται επίδομα παραμεθορίου περιοχής 20.000 δρχ.
 
6.ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Χορηγείται επίδομα από 15.000 δρχ. έως 30.000 δρχ. το μήνα σε αντικατάσταση των επιδομάτων ανθυγιεινής , επικίνδυνης και ειδικών συνθηκών εργασίας.
7.ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
Χορηγείται επίδομα 10.000 δρχ. το μήνα με την προυπόθεση την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην συγκεκριμένη ειδικότητα.
8.ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Χορηγείται επίδομα πληροφορικής σε
α)Αναλυτές-προγραμματιστές ηλεκτρονικούς μηχανικούς 30.000 δρχ.
β)σε χειριστές Η/Υ    25.000 δρχ.
Σε όσους λαμβάνουν το επίδομα πληροφορικής δεν καταβάλλεται το επίδομα ειδικής απασχόλησης.
 
9.ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Χορηγείται επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών
α)σε όσους έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας διάρκειας 10.000 δρχ.
β)σε όσους είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 18.000 δρχ.
Οσοι είναι κάτοχοι περισσοτέρων των ενός τίτλου χορηγείται το επίδομα που προβλέπεται στον ανώτερο τίτλο.
10.ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ
Χορηγείται   επίδομα διαχειριστικών λαθών στον ταμία και στους εισπράκτορες
ποσόν 20.000 δρχ.
11.ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Χορηγείται επίδομα Ισολογισμού ίσο με ένα μισθό σε όσους ασχολούνται με την σύνταξη του ισολογισμού.
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κάθε εργαζόμενος που επιλέγει να αμοίβεται με το μισθολόγιο που αναφέρεται κατατάσσεται σε Μ.Κ. όπως ισχύει με το παλαιό μισθολόγιο.
 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ -ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ.
Ισχύουν τα υπάρχοντα με το παλαιό μισθολόγιο.
Όσον αφορά τις αυξήσεις θα ακολουθείται η εισοδηματική πολιτική του κράτους.
Η παραπάνω συμφωνία   θα μπορεί να διαπραγματεύεται μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης και ισχύει μέχρι την καταγγελία ενός εκ των δύο μερών.
γ.το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου της ΔΕΥΑΧ προκειμένου να υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων στην επιχ/ση και επειδή αμοίβεται πολύ λιγότερο από τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου διότι, 1)έχει πολύ περισσότερες κρατήσεις στην κοινωνική ασφάλιση δεν έχει εφ άπαξ όταν συνταξιοδοτηθεί κλπ. θα προσαυξάνεται ο μισθός τους κατά 5% επί του βασικού μισθού σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1,2 του ν. 1069/80.
δ)στο τακτικό προσωπικό χορηγούνται ετησίως τα ακόλουθα είδη ατομικής χρήσης . Χειμερινή ένδυση που χορηγείται μέχρι την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους 2 πανταλόνια τύπου τζίν, 2 υποκάμισα τύπου φανέλα , 1 πουλόβερ , 1 μπουφάν και 1 ζευγάρι μποτάκια   με επένδυση(κάθε τρίτο χρόνο το μπουφάν είναι δερμάτινο).
Θερινή ένδυση που χορηγείται   μέχρι την 1η Ιουνίου εκάστου έτους 2 πανταλόνια τύπου τζίν , 2 υποκάμισα κοντομάνικα , 1 μπουφάν τύπου τζιν θερινό και 1 ζευγάρι μποτάκια χωρίς επένδυση , γάλα 640 γραμμάρια ανά ημέρα , σαπούνι 12 κιλά.
 Στις διαδικασίες προμήθειας των ειδών ένδυσης θα συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Οι ΔΕΥΑ σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις , σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης των ειδών ένδυσης μέσα στις τακτές προθεσμίες , η γιατί έτσι το συμφωνήσουν μπορούν να καταβάλλουν εξ ολοκλήρου την αξία τους σε χρήμα.
Οι υπηρεσίες οφείλουν να εφοδιάζουν τους εργαζόμενους με τα απαραίτητα για την εργασία τους εργαλεία , καθώς και ειδικά υποδήματα , ανάλογα με τον χώρο δουλειάς, μονωτικά γάντια , κράνη , αδιάβροχα για ανάλογες καιρικές συνθήκες εργασίας κλπ. για την απρόσκοπτη και ασφαλή εκτέλεση των υποχρεώσεων τους.
Σε αντίθετη περίπτωση ο εργαζόμενος καμιά ευθύνη δεν φέρει σε οτιδήποτε συμβεί στις εγκαταστάσεις είτε στο προσωπικό , είτε στον εαυτό του.
ε)το έκτακτο προσωπικό αμείβεται με την αντίστοιχη κλαδική σύμβαση εργασίας που ισχύει κάθε φορά.
στ)το τακτικό προσωπικό της ΔΕΥΑΧ αμείβεται με μηνιαίο μισθό που καταβάλλεται τμηματικά την 1η και 16η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα.
Το έκτακτο προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τα δεδουλευμένα ημερομίσθια κάθε 1η και 16η ημέρα του μήνα.
ζ)τα δώρα εορτών Χριστουγέννων - Πάσχα και επίδομα άδειας του τακτικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου υπολογίζονται στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών κάθε εργαζόμενου .
 
 
 
Άρθρο 10ο
 
Κοινωνική Πρόνοια - επιδόματα - άδειες
 
1. Χορηγείται ειδικό επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στο προσωπικό της ΔΕΥΑΧ που το δικαιούται, για μεν το προσωπικό με σχέση εργασίας Δ.Δ. σύμφωνα με την υπ αρ. 2019221/2203/0022/16-3-1990/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β/20-3-1990) και την 59604/10-12-1993/ ΚΥΑ καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των. Για το προσωπικό με σχέση Ι.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις των   εκάστοτε Ε.Σ.Σ.Ε.    που ισχύουν για τους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. καθώς    και τις τυχόν τροποποιήσεις των.
Το ανωτέρω επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας χορηγείται στο προσωπικό που κατέχει οργανικές θέσεις στις παρακάτω ειδικότητες.
α. Εργάτες, β. Τεχνίτες, γ. Υδραυλικοί, δ. Οδηγοί, ε. Εργοδηγοί, ζ. Ηλεκτροσυγκολλητές - σιδηρουργοί, η. Καταμετρητές, θ. Υδρονομείς, ι. Ηλεκτρολόγοι., κ. Εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.
2.   Με απόφαση του Δ.Σ. επίδομα Η/Υ ίσο με 20% του βασικού μισθού
του 13ου μ.κ. του Ν 1505/84 στο προσωπικό της ΔΕΥΑΧ που εργάζεται
αποκλειστικά με την χρήση Η/Υ, σύμφωνα με την υπ αρ. 54603/10-12-
1993/ΚΥΑ (χορήγηση ειδικού επιδόματος στο προσωπικό    πληροφορικής
των   Ο.Τ.Α. ) το παραπάνω ειδικό επίδομα χορηγείται για τις εξής
ειδικότητες :
α. Χειριστής, β. Δακτυλογράφος
Τα παραπάνω επιδόματα του αρθ. 10 παρ. 1,2 με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ θα μπορούν να δίδονται και σε όσους εκτελούν χρέη των παραπάνω ειδικοτήτων ανεξάρτητα από την ειδικότητα που έχουν προσληφθεί.
3.   Σε κάθε εργαζόμενο η επιχείρηση μπορεί να χορηγεί κατά την
κρίση του Δ.Σ. μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, προκαταβολή,
που δεν θα ξεπερνά το ποσό των αποδοχών τριών μηνών. Το ποσό αυτό
θα συμψηφίζεται- ατόκως από μισθούς 12 μηνών.
Η προκαταβολή αυτή δύναται να ζητηθεί μια φορά κάθε τρία χρόνια.
4.   Για τις άδειες του προσωπικού και το χρόνο εργασίας ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό Ι.Δ. ενώ για το προσωπικό Δημοσίου Δικαίου ότι προβλέπουν οι διατάξεις του Δημοσίου και Κοινοτικού Κώδικα.
5.   Το ωράριο εργασίας του προσωπικού ΔΕΥΑΧ ορίζεται σύμφωνα με το
αντίστοιχο του προσωπικού του Δήμου Xίου.
6. ΟΙ ώρες ενάρξεως και λήξεως της εργασίας του εργατοτεχνικού
προσωπικού ορίζονται αναλόγως των συνθηκών και του τύπου
απασχόλησης από τον δ/ντή υπηρεσιών τηρουμένων των διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας.
 
 
 
Άρθρο 11ο
 
Διαδικασία πληρώσεως θέσεων
 
1.   Η πλήρωση των κενών και κενουμένων θέσεων ενεργείται ύστερα
από απόφαση του Δ.Σ. της επιχειρήσεως κρίνοντας για την ανάγκη
της πληρώσεως αυτών.
2.   Η πρόσληψη του προσωπικού αορίστου η ορισμένου χρόνου προς
πλήρωση των ανωτέρω θέσεων και η υπηρεσιακή κατάσταση των
προσλαμβανομένων διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
κεφαλαίου.
 
Άρθρο 12ο
Τρόπος πρόσληψης προσωπικού
 
1. Το προσωπικό της ΔΕΥΑΧ προσλαμβάνεται με επιλογή από το Δ.Σ. η
 
από επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. Οι προσλήψεις γίνονται υποχρεωτικά κατά την σειρά του πίνακα επί-τυχόντων.
2. Ως κριτήρια επιλογής υποψηφίων θεωρούνται και ιδιαίτερα
προσόντα που προβλέπονται, στο άρθρο 8 του παρόντος Ο.Ε.Υ.
 
Άρθρο 13Ο
Διαδικασία Προσλήψεως
 
1.   Η προκήρυξη των θέσεων δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε 2 τοπικές
εφημερίδες του Δήμου Χίου ημερησίας κυκλοφορίας.
Οι υποψήφιου εντός 15 ημερών από την ημερ/νία της δημοσίευσης της προκήρυξης υποβάλλουν στην ΔΕΥΑΧ αίτηση στην οποία επισυνάπτουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2.   Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ καθορίζονται, το περιεχόμενο της
προκήρυξης των θέσεων ο τύπος της αίτησης και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι, το προσωπικό της
ΔΕΥΑΧ που θα είναι αρμόδιο για την χορήγηση, την παραλαβή και την
ταξινόμηση των αιτήσεων.
  
 
Άρθρο 14ο
 
Πράξη προσλήψεως
 
Με απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. Της ΔΕΥΑΧ διορίζονται οι επιτυχόντες υποψήφιοι, η θέση την οποία καταλαμβάνουν, οι αποδοχές τους συμφωνά με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος Ο.Ε.Υ. και ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να παρουσιαστούν για την ανάληψη της εργασίας τους.
Η απόφαση κοινοποιείται στους επιτυχόντες υποψηφίους με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.
 
 
Άρθρο 15ο
 
Ανάκληση προσλήψεως
 
Η απόφαση προσλήψεως ανακαλείται, αν ο προσληφθείς δεν αποδέχεται, αυτή είτε ρητώς είτε σιωπηρώς με το να μη παρουσιασθεί στην εργασία του κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία.
 
Άρθρο 16ο
 
Δοκιμαστική Υπηρεσία
1.   0 προσλαμβανόμενος διανύει, ετήσια δοκιμαστική υπηρεσία κατά
την διάρκεια της οποίας δύναται, να απολυθεί με αιτιολογημένη
απόφαση του Δ.Σ. για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία.
2.   Εντός μηνός από της συμπληρώσεως της δοκιμαστικής υπηρεσίας το
Δ.Σ. υποχρεούται να αποφανθεί αν ο προσληφθείς είναι, κατάλληλος
προς συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του.
3.   Ο κατά τας ανωτέρω 1 και. 2 παρ. κριθείς απολυτέος η
ακατάλληλος προς συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του,
απολύεται υποχρεωτικά.
 
Άρθρο 17ο
 
Υπερωριακή απασχόληση
 
1.   Η υπερωριακή απασχόληση επιτρέπεται προς αντιμετώπιση εκτάκτων
και επειγουσών αναγκών, εφαρμοζομένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
2.   Η υπερωριακή απασχόληση αποφασίζεται, με αιτιολογημένη απόφαση
του Δ.Σ.
 
 
 
Άρθρο 18ο
 
Μισθολογική προαγωγή του προσωπικού
 
1.   Οι μισθολογικές προαγωγές ενεργούνται όπως προβλέπει το μισθολόγιο που έχουν επιλέξει οι εργαζόμενοι και σύμφωνα με τον παρόντα Ο.Ε.Υ.
2.   Ουδεμία μισθολογική προαγωγή ενεργείται αν στον ατομικό φάκελο του μισθωτού δεν υπάρχουν τα για κάθε κλάδο κατηγορία και ειδικότητα απαιτούμενα αποδεικτικά των τυπικών προσόντων αυτού.
3. Οι μισθολογικές προαγωγές ανακοινώνονται από την διοικ/κή υπηρεσία
εγγράφως.
 
Άρθρο 19ο
 
Κωλύματα παροχής εργασίας
 
Αποδοχές δεν οφείλονται στον προσληφθέντα για μη παρασχεθείσα εργασία καθόλου η εν μέρει από υπαιτιότητά του.
2.   Ο προσληφθείς διατηρεί την αξίωση για αποδοχές αν κωλύεται να εργασθεί, ένεκα σπουδαίου λόγου κατά τα ισχύοντα στην εργατική νομοθεσία.
3.   Οποιοδήποτε προσόν το οποίο ο προσληφθείς δικαιούται να λάβει διαρκούντος του κωλύματος λόγω υποχρεωτικής εκ του νόμου ασφαλίσεως εκπίπτεται εκ των οφειλομένων αποδοχών.
 
Άρθρο 20ο
 
Αναγγελία κωλύματος
 
1.       Ο προσληφθείς υποχρεούται να αναγγείλει αμελλητί στην υπηρεσία κάθε κώλυμα προς παροχή εργασίας.
2. Οσάκις κατά τις κείμενες διατάξεις δεν οφείλονται αποδοχές η περικοπή αυτών ενεργείται με πράξη του εντεταλμένου για την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών ειδοποιημένων προς τούτο από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας ανακοινώνεται δε επί αποδείξει, και στον ενδιαφερόμενο.
 
 
Άρθρο 21ο
 
Τοποθέτηση
 
Η τοποθέτηση του προσωπικού στις προς πλήρωση θέσεις ενεργείται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της επιχειρήσεως.
Άρθρο 22ο
 Απόσπαση
 
Απόσπαση του προσωπικού επιτρέπεται μόνο προς κάλυψη εξαιρετικής ανάγκης για ένα το πολύ εξάμηνο αποκλειόμενης της επαναλήψεως προ της παρόδου ενός έτους.
Η απόσπαση ενεργείται με απόφαση του δ/ντού υπηρεσιών. Ο αποσπώμενος λαμβάνει τις αποδοχές της θέσεως στην οποία αποσπάται εάν αυτές είναι ίσες η ανώτερες από εκείνες της θέσεως από την οποία αποσπάται.
 
 
Άρθρο 23ο
 
Μετακίνηση
 
Απλή μετακίνηση του προσωπικού σε άλλη θέση που απαιτούνται τοιαύτα προσόντα γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας.
 
 
 
 
 
Άρθρο 24ο
 
Μετάταξη
 
1.   Η μεταβολή του κλάδου η της κατηγορίας η της ειδικότητας που
ανήκει ο μισθωτός (μετάταξη) γίνεται από το Δ.Σ. της επιχείρησης
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου εφ όσον υπάρχει κενή θέση
και    ο μετατασσόμενος έχει τα προσόντα για την κάλυψη της θέσεως
     στην οποία μετατάσσεται.
2.   Ο μετατασσόμενος κατατάσσεται στο αντίστοιχο εισαγωγικό
μισθ/κό κλιμάκιο του κλάδου κατηγορίας και ειδικότητος που
μετατάσσεται τίθεται δε κατά την αρχαιότητα μετά τους κατά τον
χρόνο τούτο υπηρετούντος στο αυτό μισθολογικό κλιμάκιο.
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 25ο
 
Ατομικοί φάκελοι.
 
1. Για κάθε προσλαμβανόμενο μισθωτό τηρείται ίδιος φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία τα οποία αφορούν στην εν γένει, υπηρεσιακή κατάσταση.
 
Άρθρο 26ο
 
Περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας
 
1.       Οι προσλαμβανόμενοι κατά τις διατάξεις του παρόντος οργανισμού απολύονται και οι συμβάσεις τους καταγγέλλονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η απόλυση ενεργείται με απόφαση του προέδρου του Δ.Σ. η του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου της επιχειρήσεως.
 
Άρθρο 27ο
 
Πρόσληψη - Υπηρεσιακή    κατάσταση
 
1.   Από την επιχείρηση δύναται να προσλαμβάνεται προσωπικό με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών εμφανιζομένων στις περιπτώσεις:
α. Κενώσεως θέσεων και μέχρι, πληρώσεως αυτών εφ όσον έχει κινηθεί η νόμιμη διαδικασία για την πλήρωση χους.
β. Απουσίας τακτικού προσωπικού λόγω αδειών (κανονικών, κυήσεως και τοκετού, αδικαιολογήτου απουσίας κ.λ.π.) και για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
γ. Καλύψεως εποχιακών η άλλων περιοδικών αναγκών που δεν εμπίπτουν στις με στοιχεία α. και β. περιπτώσεις και μέχρι 5 μήνες κατ’ ανώτατο όριο το χρόνο.
2.   Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του προέδρου του Δ.Σ. Η επιλογή
γίνεται ελεύθερα κατά την κρίση του Προέδρου του Δ.Σ. χωρίς
διαδικασία. Η σύμβαση εργασίας λογίζεται καταρτισθείσα από της
αναλήψεως υπηρεσίας και λύεται αυτοδίκαια όταν λήξει ο χρόνος
διάρκειας της χωρίς καταβολή αποζημίωσης.
Για την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο για την πρόσληψη όργανο.
3.   Η σύμβαση εργασίας του εκτάκτου προσωπικού ορίζει, και, την
ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση που προσλαμβάνεται έκτακτο
προσωπικό για την κατασκευή, εξυπηρέτηση ορισμένου έργου η
εργατική σύμβαση είναι ορισμένου έργου και λήγει αυτοδίκαια με
την περάτωση του έργου.
 
 
 
Άρθρο 28ο
 
 
Διαπίστωση γνώσεως ξένης γλώσσας
 
Η πλήρης γνώση μίας από τις ξένες γλώσσες Αγγλικής η Γαλλικής η Γερμανικής διαπιστώνεται με αντίστοιχο τίτλο η δοκιμασία.
 
 
 
 
Άρθρο 29ο
 
Ηθικές αμοιβές
 
Για εξαιρετικές πράξεις περί την εκτέλεση της υπηρεσίας και για εξαιρετική απόδοση δύναται με απόφαση του Δ.Σ. να απονέμονται στο προσωπικό ηθικές αμοιβές ως εξής:
1.   Ευαρέσκεια
2.   Γραπτός έπαινος ανακοινούμενος και στο υπόλοιπο προσωπικό.
 
 
Τροποποίηση Άρθρου 29 με την ΑΔΣ 114/99
 
Το άρθρο 29 αντικαθίσταται όλο ως εξής,
Κίνητρα - Ηθικές αμοιβές
1.Με απόφαση του Δ.Σ. εγκρίνεται α)χορήγηση επιδόματος 5% επί του βασικού μισθού των υπηρετούντων υπαλλήλων που θα αποκτήσουν τίτλο μιας γλώσσας
Ευρωπαϊκής Ένωσης και
β)η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στους τεχνικούς για επιμόρφωση στον τομέα της ειδικότητας τους.
2.Για εξαιρετικές πράξεις   εκτέλεσης των καθηκόντων και απόδοσης τους , απονέμεται με απόφαση του Δ.Σ. στο προσωπικό ηθική αμοιβή , ευαρέσκεια η γραπτός έπαινος.
 
 
Άρθρο 30ο
 
Ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου
 
1.   Με αποφάσεις του Προέδρου του Δ.Σ. ανατίθενται, καθήκοντα προϊσταμένου οιασδήποτε στάθμης διοικήσεως σε μισθωτούς της επιχειρήσεως, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου τηρουμένων των διατάξεων των Ν 1069/80 και 1586/86.
2.   Η κατά την προηγουμένη παράγραφο ανάθεση καθηκόντων δεν μεταβάλλει την υπηρεσιακή κατάσταση του μισθωτού ο οποίος διατηρεί το μισθολογικό του κλιμάκιο και την οργανική θέση της κατηγορίας και ειδικότητας του.
 
 
3. Οι μισθωτοί που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα προϊσταμένων δικαιούται καθ όλη τη χρονική διάρκεια ασκήσεως των καθηκόντων τούτων όλων των για την οικεία θέση τυχόν προβλεπομένων ειδικών επιδομάτων, που η χορήγηση τους διακόπτεται με την ανάκληση με της περί αναθέσεως των καθηκόντων προϊσταμένου αποφάσεως.
Η διακοπή της καταβολής των επιδομάτων τούτων άρχεται από της πρώτης του επομένου της χρονολογίας εκδόσεως της ανακλητικής αποφάσεως μηνός.
 
 
Άρθρο 31ο
 
Αναπλήρωση προϊσταμένων
 
1.   Διευθυντής Υπηρεσιών σε περίπτωση κενής θέσης η σε περίπτωση
που λείπει η απουσιάζει η κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα των
προϊσταμένων των υπηρεσιών οριζόμενος από τον πρόεδρο του Δ.Σ.
κατά τις διατάξεις του ν 1069/80.
2.   Προϊστάμενος υπηρεσίας σε περίπτωση κενής θέσης η σε
περίπτωση που λείπει η απουσιάζει η κωλύεται, αναπληρώνεται, από τον
προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας η τον προϊστάμενο τμήματος οριζόμενο
από τον δ/ντή υπηρεσιών.
3.   Προϊστάμενος τμήματος σε περίπτωση κενής θέσης η σε
περίπτωση που λείπει η απουσιάζει, η κωλύεται αναπληρώνεται από τον
προϊστάμενο άλλου τμήματος η μισθωτό του αυτού τμήματος
οριζόμενος από τον δ/ντή υπηρεσιών.
 
 
ΑΡΘΡΟ    32ο
 
Πειθαρχικό δίκαιο – Διαδικασία
 
1. Κάθε παράβαση των καθηκόντων των εργαζομένων με υπαίτια πράξη η παράλειψη    που μπορεί να καταλογισθεί, αποτελεί πειθαρχικό
αδίκημα. Ως καθήκον νοείται η τήρηση των διατάξεων, εγκυκλίων, οδηγιών και διαταγών ή υποδείξεων, που αφορούν στην υπηρεσία του εργαζόμενου, αλλά και η διαγωγή που οφείλει αυτός να τηρεί, εξαιτίας της θέσης του, μέσα στην επιχείρηση. Όσον αφορά στο προσωπικό με σχέση δημοσίου δίκαιου, που προέρχεται από τον Δήμο Χίου, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πειθαρχικού δίκαιου των μονίμων δημοτικών υπαλλήλων εφαρμοζομένων αναλόγως. Για το επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δίκαιου προσωπικό της επιχείρησης εφαρμόζονται οι πιο κάτω διατάξεις.
2.   Μεταξύ των πειθαρχικών αδικημάτων περιλαμβάνονται ιδίως: α) η δημόσια, προφορικά ή έγγραφα, άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής, που αποδεικνύει έλλειψη σεβασμού ή με σκόπιμη χρήση αβασίμων επιχειρημάτων. β) η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για απόκτηση ή ματαίωση διαταγής της υπηρεσίας, γ) η αναξιοπρεπής διαγωγή μέσα στην υπηρεσία, δ) η ραθυμία, αμέλεια καθώς και η ατελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση του καθήκοντος, ε) η μη αρμόζουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, τους προϊσταμένους και λοιπούς εργαζόμενους, ζ) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση καθηκόντων η) η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας θ) η χρησιμοποίηση της θέσης του για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων ή προσώπου που πρόσκειται σ' αυτόν ι.)κάθε πράξη ή παράλειψη που προέρχεται από δόλο ή βαρεία αμέλεια, η οποία, αν και κατά τους τύπους είναι μόνιμη, μπορεί οπωσδήποτε να βλάψει, ή να θέσει, σε κίνδυνο τα συμφέροντα της επιχείρησης.
3.   Πειθαρχικές ποινές είναι α) - έγγραφη επίπληξη β) πρόστιμο μέχρι της αποδοχές ενός μηνός. Το πρόστιμο αποτελεί έσοδο της επιχείρησης.
4.   Πειθαρχική ποινή επιβάλλεται, εφόσον δεν δικαιολογείται καταγγελία της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο.
5.   Πειθαρχική δικαιοδοσία ασκούν   α)οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι
β) το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης.
6.   Πειθαρχικώς προϊστάμενοι είναι ο πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου της επιχείρησης, ο γενικός διευθυντής και οι
προϊστάμενοι διεύθυνσης ή αυτοτελούς τμήματος ή υπηρεσίας για
τους υπαγόμενους σ' αυτούς.
7.   Την ποινή της επίπληξης μπορούν να επιβάλλουν όλοι, οι
πειθαρχικώς προϊστάμενοι. Την ποινή του προστίμου μπορούν να
επιβάλουν ο γενικός διευθυντής και ο προϊστάμενος αυτοτελούς
τμήματος μέχρι της αποδοχές 15 ημερών. Ο πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου της επιχείρησης μπορεί, να επιβάλλει την ποινή
προστίμου μέχρι τις αποδοχές ενός μηνός.
 8. Οι πειθαρχικές αποφάσεις των μονομελών πειθαρχικών οργάνων
υπόκεινται σε έφεση που ασκείται μόνο από αυτόν, που τιμωρήθηκε
μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της πειθαρχικής
ποινής. Η έφεση και η προθεσμία για την άσκηση της αναστέλλουν
την εκτέλεση της απόφασης. Αρμόδιο όργανο για την εκδίκαση της
έφεσης είναι, το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης.
9.   Κανείς δεν τιμωρείται πειθαρχικά προτού κληθεί σε απολογία.
 
 
Άρθρο 33ο
 
Μεταβατικές διατάξεις
 
Με την ισχύ του παρόντος οργανισμού κι ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. θα   γίνει    ανακατάταξη του προσωπικού κατά κλάδο και
κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Ο.Ε.Υ., όπως επίσης ύστερα από έγγραφη επιλογή των εργαζομένων θα γίνει επαναπροσδιορισμός της μισθοδοσίας τους, ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξουν να αμείβονται. σύμφωνα με το αρ. 9 του παρόντος Ο.Ε.Υ.
 
 
 
Άρθρο 34ο
 
1. Η ισχύς του παρόντος Ο.Ε.Υ. άρχεται από την δημοσίευση του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ α/α 45/94
0    ΠΡΟΕΔΡΟΣ   0 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
0 Δ/ΝΤΗΣ ΔΕΥΑΧ
 
ΔΗΜ. ΚΟΥΒΑΚΑΣ
 
ΕΠΕΙΔΗ    ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΚΗΡΥΞΕ    ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ    ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ.
 
 
 
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ           0 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ