Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσι­ών

Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Την οικονομική και διοικητική υπηρεσία απαρτίζουν τα κάτωθι τμήματα:

1. Τμήμα Διοικητικό

2. Τμήμα Οικονομικό

Του οικονομικού και διοικητικού τμήματος προΐσταται ο προϊστάμενος οικονομικής και διοικητικής υπηρεσί­ας.

 

Στην αρμοδιότητα του Διοικητικού τμήματος περι­λαμβάνονται:

1. Η εν γένει, υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπι­κού.

2. Οι αποδοχές, χορήγηση επιδομάτων, οδοιπορικά έξοδα κ.λ.π. του προσωπικού.

3. Η υπερωριακή απασχόληση και αμοιβή, υγειονομική περίθαλψη και νοσηλεία του προσωπικού.

4. Κάθε θέμα συναφές με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού.

5. Η διακίνηση της εισερχόμενης αλληλογραφίας. Η διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας.

6. Η οργάνωση, ταξινόμηση, τήρηση κ.λ.π. του γενικού αρχείου.

7. Η τήρηση των φακέλων δικαστικών υποθέσεων της επιχειρήσεως.

8. Κάθε εργασία που ήθελε ανατεθεί σε αυτό από δ/ντή υπηρεσιών και προϊστάμενο.

 

Στην αρμοδιότητα του Οικονομικού τμήματος περι­λαμβάνονται:

1. Αποστολή των κάθε είδους λογαριασμών προς τους καταναλωτές της ΔΕΥΑΧ.

2. Ενημέρωση του ταμείου σχετικά με την αποστολή των λογαριασμών.

3. Αποδοχή ειδοποιήσεων σχετικών με βλάβες στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης και προώθηση τους προς το τμήμα λειτουργίας και συντήρησης.

4. Παραλαβή αιτήσεως για νέες συνδέσεις η επε­κτάσεις των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και προώθηση τους προς τα αρμόδια γραφεία του τομέα τεχνικής διαχείρισης.

5. Αποστολή απαντήσεως στις κάθε είδους αιτήσεις των καταναλωτών της ΔΕΥΑΧ.

6. Γενική αρμοδιότητα για διευκόλυνση των κατανα­λωτών στις συναλλαγές τους με τη ΔΕΥΑΧ.

7. Αποστολή ενημερωτικών εντύπων προς τους κατα­ναλωτές της ΔΕΥΑΧ.

8. Τήρηση όλων των απαιτουμένων από το εφαρμο­ζόμενο σύστημα λογιστικών βιβλίων και λογαριασμών για την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης και του πάγιου κεφαλαίου της ΔΕΥΑΧ.

9. Σύνταξη όλων των περιοδικά απαιτουμένων λογι­στικών καταστάσεων (π.χ. ισοζύγιο, ισολογισμού κ.λ.π.) και αναφορών για την πληροφόρηση της διοίκησης και των καταναλωτών της ΔΕΥΑΧ σχετικά με την διαχείριση και την οικονομική θέση της επιχείρησης.

10. Τήρηση του συστήματος οικονομικής κοστολόγη­σης των παρεχομένων υπηρεσιών.

11. Έκδοση των κάθε είδους λογαριασμών των κατα­ναλωτών της ΔΕΥΑΧ.

12. Εκκαθάριση, έλεγχος και έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής για τις κάθε είδους δαπάνες της ΔΕΥΑΧ.

13. Παρακολούθηση της εξέλιξης του οικονομικού προγράμματος της ΔΕΥΑΧ και ενημέρωση του δ/ντή ΔΕΥΑΧ.

14. Λήψη ενδείξεων υδρομετρητών.

15. Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων.

16. Πληρωμές δαπανών.

17. Τήρηση βιβλίων ταμείου.

18. Παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών κατα­θέσεων.

19. Μηχανογραφική υποστήριξη όλων των λειτουργιών της ΔΕΥΑΧ σύμφωνα με τις συγκεκριμένες μηχανογρα­φικές εφαρμογές.

20. Μέριμνα για την συντήρηση του εγκατεστημένου μηχανογραφικού εξοπλισμού και διατύπωση εισηγήσεων για τις αναγκαίες επεκτάσεις του σε μηχανήματα και λογισμικό.

21. Ευθύνη για την συντήρηση των μηχανογραφικών εφαρμογών -αρχείων.

22. Τήρηση αρχείων τεκμηρίωσης μηχανογραφικών εφαρμογών για τυχόν καταναλώσεις, ενημέρωση της επιχείρησης για σχασιμότητα υδρομέτρων, βλάβες και διαρροές εγκαταστάσεων, εκτέλεση διακοπών επανα­συνδέσεων.

23. Τήρηση των βιβλίων καταμέτρησης και ενημέρωση με κάθε μεταβολή.

24. Έκδοση εντολών προς την Τεχνική Υπηρεσία και, παρακολούθηση υλοποίησής τους.

25. Έκδοση λογαριασμών.

26. Μηχανογράφηση των στοιχείων και αρχείων των κα­ταναλωτών και κάθε μεταβολής.

27. Ευθύνη για την επιτήρηση όλων των σχετικών δι­αδικασιών που αφορούν τις προμήθειες της ΔΕΥΑΧ. Κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών και σύντα­ξης έκθεσης αιτιολόγησης/σκοπιμότητας προμήθειας. Αρμοδιότητα για την παρακολούθηση των συμβάσεων προμήθειας υλικών.

28. Παραλαβή και έλεγχος καταμετρήσεων και έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης - αποχέτευσης.

29. Μέριμνα για την αποστολή των λογαριασμών στους καταναλωτές και έκδοση αντιγράφων σε περίπτωση απώλειας του πρωτοτύπου. Παρακολούθηση της εμπρόθεσμης πληρωμής των καταναλωτών και διακοπή της παροχής σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής.

 

Προϊσταμένη των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΧ είναι η κ. Ρένα Γαϊλα.