Πρόεδρος

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η ΔΕΥΑ Νήσου Χίου ιδρύθηκε στις 30/03/2011 βάσει του Ν.3852/10 « Πρόγραμμα Καλλικράτης ». Με την εφαρμογή του Καλλικράτη και με την επέκταση των αρμοδιοτήτων της σε όλο το νομό η ΔΕΥΑΝΧ ανέλαβε τις υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης όλων των τέως Καποδιστριακών Δήμων. Η ΔΕΑΝΧ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή – μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της από τις διατάξεις του Ν. 1069/80.

Λόγω του ανταποδοτικού της χαρακτήρα λειτουργεί σε συγκεκριμένο πλαίσιο βάσει του οποίου δεν μπορεί να αποσκοπεί στο κέρδος αφού διαθέτει στην κατανάλωση κοινωνικό αγαθό και όχι προϊόν.

Ως εκ τούτου τα έσοδα της διατίθενται δεσμευτικά και μόνο για τους σκοπούς της ύπαρξης και της λειτουργίας της.

Αποσκοπώντας στην όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών θεωρούμε ότι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ύδρευσης – αποχέτευσης θα πρέπει να:
Ø Προστατεύει τη δημόσια υγεία.
Ø Να σέβεται το περιβάλλον.
Ø Να στηρίζει και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη.
Ø Να εξασφαλίζει την κοινωνική αποδοχή.

Η ΔΕΥΑΝΧ αποτελώντας μέρος και η ίδια του κοινωνικού κορμού του νησιού μας συνδέεται άμεσα με τα προβλήματα που απασχολούν τους δημότες μας. Για το λόγο αυτό πέραν της προσπάθειας επίλυσης των προβλημάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της οφείλει και προτίθεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων τόσο ηθικά όσο και οικονομικά.

Ο κοινωνικός της ρόλος θα υλοποιείται με ειδικά κοινωνικά προγράμματα.

Το νέο Δ.Σ και το προσωπικό της ΔΕΥΑΝΧ στοχεύοντας στην βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της επιχείρησης θα βρίσκονται διαρκώς κοντά στους δημότες στην προσπάθεια επίλυσης τυχόν προβλημάτων.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ,

 

Μυριαγκός Βασίλης