Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών

Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απαρτίζουν τα κάτωθι τμήματα:

1. Τμήμα προγραμματισμού - μελετών και κατασκευ­ών.

2. Τμήμα λειτουργίας, συντήρησης δικτύων και αντλι­οστασίων ύδρευσης και Αποχέτευσης που αποτελείται από τρία γραφεία

α. Γραφείο λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και αποχέ­τευσης και αντλιοστασίων

β. Γραφείο συντήρησης δικτύων ύδρευσης και αποχέ­τευσης και Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

γ. Γραφείο Διαχείρισης υλικών και κίνησης οχημά­των.

3. Τμήμα προστασίας υδάτινων πόρων και επεξεργα­σίας λυμάτων (Βιολογικός σταθμός).

 

Α. Στην αρμοδιότητα του τμήματος μελετών και κα­τασκευών περιλαμβάνονται:

1. Προετοιμασία των βραχυπροθέσμων, μεσοπρόθε­σμων και μακροπροθέσμων κατασκευαστικών προγραμ­μάτων της ΔΕΥΑΧ και σύνταξη σχετικών τεχνοοικονομικών μελετών και γενικότερα της συνολικής διαδικασίας σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων και υποδομών της ΔΕΥΑΧ.

2. Παρακολούθηση της υλοποίησης των διαφόρων επενδυτικών προγραμμάτων.

Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών που θα χρη­σιμοποιηθούν στην μελέτη, στην κατασκευή και στη λειτουργία των έργων.

Συνεχής ενημέρωση και βελτίωσή τους.

3. Ετοιμασία οικονομικών εκτιμήσεων, κοστολογήσεων και επικαιροποίηση προϋπολογισμών για τα διάφορα επενδυτικά προγράμματα της ΔΕΥΑΧ, τη λειτουργία των δικτύων και την κατασκευή έργων.

4. Παρακολούθηση της εφαρμογής των παραπάνω εκτιμήσεων και συνεχής βελτίωση των.

5. Έλεγχος των οικονομικών μεγεθών που προτείνο­νται από τις διάφορες μελέτες.

6. Εισήγηση στο δ/ντή της ΔΕΥΑΧ περί του τρόπου δημοπράτησης, σύνταξης των συμβατικών τευχών για τις διάφορες μελέτες και έργα.

Τήρηση αρχείου και σχετικής βιβλιογραφίας του ισχύ­οντος θεσμικού πλαισίου και κάθε μορφής νομικής ή άλλης πληροφορίας θεσμικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία ωρίμανσης, κατασκευής, παραλαβής και συ­ντήρησης τεχνικών έργων αλλά και του θεσμικού πλαι­σίου για τις αντίστοιχες διαδικασίες προμήθειας υλικών με την υποχρέωση της ενημέρωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά.

7. Διενέργεια διαγωνισμού για μελέτες και κατασκευές.

8. Προετοιμασία και παρακολούθηση των χρονοδια­γραμμάτων κατασκευής των διαφόρων έργων.

9. Συντονισμός με έργα που εκτελούνται, από άλλους φορείς (ΟΤΑ, Δημόσιο, Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας κ.λ.π.).

10. Εισήγηση στον δ/ντή της ΔΕΥΑΧ σχετικά με την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων.

11. Εντολές πληρωμής των μελετητών και εργολάβων προς το λογιστήριο.

12. Σύνταξη μελετών από το προσωπικό του τμήμα­τος.

13. Επίβλεψη των εκτελουμένων μελετών και έλεγχος της εφαρμογής των σχετικών προδιαγραφών και χρο­νοδιαγραμμάτων.

14. Εισήγηση στο Δ/ντή της ΔΕΥΑΧ σχετικά με την έγκριση μελέτης.

15. Επίβλεψη των εργασιών που εκτελούνται από την ΔΕΥΑΧ ή από εργολάβους.

Έλεγχος της εφαρμογής των επιθυμητών προδιαγρα­φών και χρονοδιαγραμμάτων όπως προτάθηκαν από τις σχετικές μελέτες.

 

Β. Οι αρμοδιότητες του τμήματος λειτουργίας, συντή­ρησης δικτύων, συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού, Διαχείρι­σης υλικών και κίνησης οχημάτων κατανέμονται στα αντίστοιχα γραφεία με απόφαση του Γενικού Διευθυντή και είναι οι παρακάτω:

1. Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και η λειτουργία των δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

2. Η επίλυση των προβλημάτων και επισκευή βλαβών που εμφανίζονται, κατά την λειτουργία των δικτύων.

3. Η κατασκευή μικρών έργων απαραίτητων για την καλύτερη λειτουργία των δικτύων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

4. Η κατασκευή των συνδέσεων.

5. Η εισήγηση για αγορά νέων υλικών στο δ/ντή της επιχείρησης.

6. Η τήρηση λεπτομερούς αρχείου εργασιών συντή­ρησης επισκευών, κατασκευών.

7. Η τήρηση αρχείου λειτουργικών και οικονομικών στοιχείων από τις εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και κατασκευής δικτύων (στοιχεία κοστολόγησης).

8. Εκπόνηση προγράμματος ποσοτήτων των διαφόρων υλικών αποθήκης.

9. Πληροφόρηση των υπολοίπων υπηρεσιών της επι­χείρησης όποτε απαιτείται.

10. Προγραμματισμός και εκτέλεση εργασιών συντή­ρησης Η/Μ εξοπλισμού δικτύων, οχημάτων και μηχανη­μάτων της επιχείρησης μετά από έγκριση του δ/ντή.

11. Εκτέλεση εργασιών επισκευής Η/Μ εξοπλισμού, είτε στα κεντρικά συνεργεία της επιχείρησης, είτε επί τόπου με εξωτερικό συνεργείο.

12. Έλεγχος και επισκευή υδρομέτρων.

13. Προγραμματισμός και συντονισμός της κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων.

14. Συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων.

15. Διάθεση καυσίμων και λιπαντικών.

16. Κατασκευή μικρών ανταλλακτικών στο μηχανουρ­γείο της ΔΕΥΑΧ.

17. Η τήρηση λεπτομερούς αρχείου εργασιών συντή­ρησης, επισκευών και κατασκευών.

18. Η τήρηση αρχείου λειτουργικών και οικονομικών στοιχείων από τις εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών Η/Μ εξοπλισμού (στοιχεία κοστολόγη­σης).

19. Εκπόνηση προγράμματος ποσοτήτων των διαφό­ρων υλικών αποθήκης. Εκπόνηση προγράμματος της άντλησης και διανομής νερού.

20. Συνεργασία και πληροφόρηση των υπολοίπων υπηρεσιών της επιχείρησης.

21. Εισήγηση για αγορά νέων υλικών και ανταλλα­κτικών.

22. Συγκέντρωση παραγγελιών για αγορές εξοπλισμού και υλικών όλων των τμημάτων.

23. Συνεννοήσεις με τους προμηθευτές για την εκτέ­λεση των παραγγελιών κατόπιν εγκρίσεως από την οικονομική υπηρεσία και εφόσον ανατεθεί στο τμήμα από αυτήν.

24. Παραλαβή παραγγελθέτων υλικών και μηχανη­μάτων.

25. Αποθήκευση παραληφθέντων.

26. Ελεγχος αποθηκευμένων ποσοτήτων σύμφωνα με τα προγράμματα αποθήκης.

27. Τήρηση αρχείου αγορών, προμηθευτών.

28. Τήρηση βιβλίων αποθήκης.

29. Πληροφόρηση των τμημάτων της επιχείρησης για τυχόν απαιτούμενες νέες αγορές.

 

Γ. Στην αρμοδιότητα του τμήματος υδατίνων πόρων και επεξεργασίας λυμάτων περιλαμβάνονται:

1. Διαμόρφωση προγράμματος λειτουργίας και συντή­ρησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

2. Λειτουργία των έργων και εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κα­τασκευαστή.

3. Η λύση των εκτάκτων προβλημάτων συντήρησης είτε με την συνεργασία άλλων επιχειρησιακών μονάδων της ΔΕΥΑΧ είχε με την ανάθεση σχετικών εργολαβιών.

4. Η συνεχής παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των λυμάτων τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.

5. Χημική φυσική και μικροβιολογική ανάλυση των δειγμάτων του πόσιμου νερού, των επιφανειακών υδά­των και των βιομηχανικών αποβλήτων από δείγματα που θα συλλέγει το γραφείο λειτουργίας και συντήρησης και επεξεργασίας λυμάτων.

6. Η τήρηση αρχείου λειτουργικών και οικονομικών στοιχείων σχετικά με την εκτέλεση εργασιών λειτουρ­γίας και συντήρησης του εργοστασίου λυμάτων.

7. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων λειτουργίας και συντήρησης του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων στον διευθυντή της ΔΕΥΑΧ σε χρονικά διαστήματα που θα καθορίζονται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ η όταν ζητηθεί σχετικά από τον δ/ντή.